Programy

Marzec 11, 2009

Zadania opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu organizowane są w oparciu o założenia Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ponadto nauczyciele korzystają z następujących programów zatwierdzonych przez MEN: „ABC Program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

W codziennej pracy z dziećmi nauczyciele stosują różnorodne-nowoczesne metody i formy rozbudzające aktywność twórczą dziecka, zapewniają pozytywną motywację do podejmowania zadań rozwijających wiarę we własne siły i możliwości. Do nich należą:

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz- jest to metoda słuchowo-wzrokowo-ruchowa, w której ważną rolę odgrywają 3 elementy: element słuchowy (piosenki), wzrokowy (wzory graficzne), motoryczny ( wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Ogólne rzecz biorąc jest to poznawanie wielozmysłowe.

Metoda K. Orffa i R Labana-improwizacja rytmu, wyobrażni.

Metoda Ruchu Rozwijająca W. Sherborne (gwarantuje prawidłowy rozwój fizyczny dziecka i pomaga zdobyć poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Stwarza okazję do współdziałania i partnerstwa oraz umiejętności rozluźniania się po okresie koncentracji).

Metoda prof. B Rocławskiego- sposób przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania-promowane ćwiczenia przygotowujące do syntezy i analizy już od 3 roku życia.

Pedagogika zabawy-KLANZA zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność. W naszej placówce przeprowadzany jest program profilaktyczny „Projekt działań proekologicznych”. Od września 2006 roku wszystkie grupy realizować będą program innowacyjny Chroniąc przyrodę � Dbasz o swoje zdrowie opracowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty i Wychowania

Reklamy

Ramowy rozkład dnia

Marzec 11, 2009

6.30-8.30

 • Zabawy dowolne
 • Prace indywidualne i w małych zespołach
 • Prace porządkowe
 • Poranne zabawy ruchowe

8.30-9.00

 • Zabiegi higieniczne w łazience
 • Śniadanie

9.00-10.00

  Zajęcia z całą grupą rozwijające aktywność dzieci:

 • Spontaniczną
 • Inspirowaną
 • Kierowaną

10.00-11.00

Zabawy spontaniczne, inspirowane i inspirowane przez nauczyciela

11.00-11.45

  pobyt na świeżym powietrzu-spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

11.45-12.30

 • zabiegi higieniczne
 • obiad

12.30-14.00

  w zależności od grupy wiekowej:

 • odpoczynek, leżakowanie, relaksacja
 • indywidualne zajęcia
 • prace indywidualne i w małych zespołach
 • zabawy plastyczne i taneczne
 • zabawy i gry dydaktyczne

14.00-14.15

  podwieczorek

14.15-16.00

  zabawy dowolne

Organizacja przedszkola

Marzec 11, 2009

Przedszkole Krasnala znajduje się w Opolu przy Palcu Polemby. Zajmuje wolnostojący parterowy budynek. Otoczone jest ogrodem wyposażonym w zjeżdżalnie, huśtawki i piaskownice.

W budynku przedszkola znajdują się 3 sale do zajęć i oraz sala gimnastyczna do gier i zabaw, wyposażona w przybory do ćwiczeń gimnastycznych oraz instrumenty do ćwiczeń rytmicznych. Każda z sal posiada łazienkę przystosowaną dla potrzeb dzieci.

W celu stworzenia miłej i ciepłej atmosfery wszystkie pomieszczenia są bardzo kolorowe, udekorowane pracami dziecięcymi oraz wytworami nauczycielek i pań z obsługi.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci na pobyt całodzienny (dziewięciogodzinny) i pobyt skrócony (siedmiogodzinny).

Nasze przedszkole

Marzec 11, 2009

Przedszkole Krasnala znajduje się w Opolu przy Palcu Polemby. Zajmuje wolnostojący parterowy budynek. Otoczone jest ogrodem wyposażonym w zjeżdżalnie, huśtawki i piaskownice. W budynku przedszkola znajdują się 3 sale do zajęć i oraz sala gimnastyczna do gier i zabaw, wyposażona w przybory do ćwiczeń gimnastycznych oraz instrumenty do ćwiczeń rytmicznych. Każda z sal posiada łazienkę przystosowaną dla potrzeb dzieci. W celu stworzenia miłej i ciepłej atmosfery wszystkie pomieszczenia są bardzo kolorowe, udekorowane pracami dziecięcymi oraz wytworami nauczycielek i pań z obsługi. Do przedszkola przyjmujemy dzieci na pobyt całodzienny (dziewięciogodzinny) i pobyt skrócony (siedmiogodzinny).

Z kart historii

Marzec 11, 2009

Do roku 1976 w Opolu istniało jedno małe Przedszkole mieszczące się w budynku Sióstr Szarytek przy Palcu Polemby. Przedszkole to nie było w stanie przyjąć wszystkich chętnych dzieci z naszego miasta. Ówczesny dyrektor Fabryki Elementów Wyposażenia Budownictwa „Budpol” w Opolu (obecnie Budpol S.A) Kazimierz Bąk idąc naprzeciw oczekiwaniom matek pracujących w fabryce, podjął decyzję wybudowania przedszkola dla dzieci pracowników. Plan budowy został usytuowany przy ul. Przykop (obecnie ul. Nowa).Przy budowie przedszkola w większości pracowali pracownicy fabryki. Wiele godzin przepracowali społecznie, aby zakończyć budowę przed rozpoczęciem roku szkolnego. Powstający budynek był szczytem marzeń na tamte czasy – cztery jasne i duże sale zajęć, w tym jedna wyłącznie do ćwiczeń gimnastycznych i rytmiki. Każda z sal posiada zaplecze sanitarne i gospodarcze. Pozostałe pomieszczenia to: duża szatnia, zaplecze kuchenne oraz dwa biura i pokój nauczycielski. Większość budynku posiada piwnice. W części zachodniej powstała świetlica zakładowa (obecnie świetlica socjoterapeutyczna), w tylnej pomieszczenia znalazł Klub Oficerów Rezerwy (obecnie Klub Żołnierzy Rezerwy, natomiast od strony wschodniej znajdowała się i jest do dziś kotłownia oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek przedszkola otacza ogród, który obejmował również teren obecnej posesji pp. Bednarków. Przy porządkowaniu przedszkola po pracach murarsko – malarskich pracowali również rodzice przyjętych dzieci oraz 12 zatrudnionych pracowników przedszkola. I tak pracując w soboty i niedziele wszystkie konieczne prace zostały ukończone. .

Przedszkole nr 2 w Opolu – taką nazwę nosiło przedszkole do roku 1979. Wiosną tego roku na radzie pedagogicznej podjęto uchwałę w sprawie nadania imienia placówce przedszkolnej. Po przyjęciu wniosku, wybrano na imiennika, bohatera bajki Lucyny Krzemienieckiej, krasnala Hałabałę. 31 czerwca 1979 roku z rąk Gminnego Dyrektora Szkół F. Fiolak przedszkole otrzymało imię Krasnala . Na elewacji zewnętrznej budynku przedszkola krasnala oraz sceny z bajki namalował Roman Czeski. Długie lata sympatyczne zwierzęta i barwne obrazy cieszyły dzieci uczęszczające do przedszkola. Ilość dzieci przyjmowanych do przedszkola świadczyła o dużym zainteresowaniu i zapotrzebowaniu na tego rodzaju „usługi”. Rekordowa ilość dzieci przyjętych w tych latach do przedszkola to 105 dzieci – po 35 w każdym z trzech oddziałów. W pierwszej kolejności przyjmowane były dzieci pracowników „Budpolu” a następnie dzieci rodziców pracujących w innych zakładach pracy.

Nowe, piękne sale wzbogacone zostają o nowy sprzęt RTV, sprzęt nagłaśniający, kąciki zainteresowań, sprzęt do ćwiczeń w ogrodzie przedszkolnym. Wyposażenie to zostaje zakupione na pieniążki pozyskane z organizacji zabaw karnawałowych w restauracji „Parkowa”. Każdego roku do dziś przedszkole pozyskuje sponsorów oraz organizuje festyny, z których dochód przeznaczony jest na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych oraz nowego wyposażenia sal i biur.

W sierpniu 1999 roku podpisany zostaje akt notarialny, w którym Dyrektor Kosik – Budpol M. Trojnarski przekazuje działkę przedszkolną wraz z budynkiem władzom samorządowym naszego miasta.

W 2001 roku przedszkole obchodziło 25 lecie. Wszyscy absolwenci otrzymali zaproszenie na „dni otwarte” do przedszkola. Można było zwiedzić znajome sale, obejrzeć kroniki i zdjęcia, wpisać się do księgi pamiątkowej, otrzymać znaczek pamiątkowy oraz zakupić cegiełkę w dowolnej kwocie z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola.

W 2005 roku rozpoczął się pierwszy etap remontu kapitalnego przedszkola, który na się zakończyć w 2007 roku. We wrześniu 2005 roku zostaje utworzony czwarty oddział kosztem sali do gier i ćwiczeń gimnastycznych. Kolejny piąty oddział to oddział zamiejscowy, który będzie miał swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Dobieżynie, a rozpocznie działalność 1 września br.

Rok szkolny 2005/2006 do 30 rok pracy Przedszkola „Krasnala „. Inaugurację obchodów rozpoczął spektakl taneczny przedstawiony w maju br. w kinie „Wielkopolanin” w Opolu pn. „RAZ NA LUDOWO”. Wszystkie dzieci przedstawiły barwne widowisko taneczne a gościnny występ zespołu „Polanie” z Zespołu Szkół Rolniczych w Opolu uświetnił to przedstawienie.